Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật mô tả về việc Trippy.vn với vai trò là người kiểm soát dữ liệu, thu thập các thông tin và sử dụng nó như thế nào. Với việc sử dụng trang web bạn đã đồng ý với tất cả nội dung về chính sách bảo mật của chúng tôi. Trong trường hợp không đồng ý với bất cứ nội dung nào trong chính sách bảo mật, vui lòng dừng việc sử dụng trang web lại.

Thu thập thông tin

Trippy.vn có thể thu thập các thông tin khi bạn truy cập website www.trippy.vn hoặc thực hiện các thao tác, truy vấn, đặt dịch vụ, sử dụng dịch vụ.

Các thông tin cá nhân và những dữ liệu liên quan sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Trippy.vn hoặc máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ của Trippy.vn.

Trippy.vn sẽ tiến hành các thủ tục vật lý, điện tử để đảm bảo rằng các thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chống lại các truy cập trái phép, thay đổi hay hủy trái phép dữ liệu.

Tất cả các giao dịch thanh toán của bạn sẽ được mã hóa. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin và không tiết lộ cho một bên thứ ba nào.

Sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được để phục vụ cho người dùng tốt hơn, mang lại những giá trị tốt hơn. Đồng thời, sư dụng để nâng cao tính năng của trang web, huấn luyện & đào tạo các chương trình nội bộ.

Chúng tôi tạo tài khoản cho khách hàng trên trang web www.trippy.vn khi khách hàng đặt dịch vụ.

Chúng tôi gửi email xác nhận cho khách hàng qua email được thu thập để xác nhận đặt dịch vụ, đổi tình trạng đặt dịch vụ hoặc khi khách hàng hủy dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập như email, lịch sử trình duyệt, lịch sử tìm kiếm, ip,... để quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi đến khách hàng.

Chia sẻ thông tin

Chung tôi tôn trọng các quyền riêng tư liên quan đến thông tin cá nhân tuy nhiên trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho một bên thứ 3, cụ thể:

Cung cấp cho bên đối tác cung cấp dịch vụ.

Cung cấp cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Cung cấp cho bên thứ ba để thực hiện một số dịch vụ thay cho chúng tôi về lưu trữ web, phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường,…

Cung cấp dữ liệu trong quá trình chuyển giao nếu Trippy.vn có thực hiện việc mua bán, chuyển giao, sát nhập với một công ty khác.

Cung cấp cho bên thứ ba liên quan đến việc cố vấn, các bên liên quan đến việc bảo vệ tài sản thuộc Trippy.vn

Trong các trường hợp khác Trippy.vn sẽ gửi thông báo đến cho bạn và nhận được sự đồng ý của bạn.

Trippy.vn miễn trừ trách nhiệm với các thông tin bạn cung cấp nằm ngoài www.trippy.vn , kể cả các liên kết đến từ Trippy.vn.

Phạm vi chính sách

Trippy.vn có quyền điều chỉnh, thay đổi những nội dung về chính sách bảo mật mà không cần báo trước. Việc bạn sử dụng www.trippy.vn và sử dụng dịch vụ của Trippy.vn đồng nghĩa bạn đồng ý với các chính sách bảo mật của Trippy.vn. Nếu có bất kỳ điều gì không đồng ý với chính sách bảo mật của Trippy.vn vui lòng ngừng sử dụng www.trippy.vn và các dịch vụ của Trippy.vn.